موسسه گلاب گروه کارشناسانی است که با تجربه و درایت و تحقیقات وسیع سعی در ارتباط و تعامل بین متخصصان و پژوهشگران را دارد و همچنین در نظر دارد نیروی جوان در حال کار را به سمت تخصص گرایی و حرفه ای شدن برد.

از این رو با دستبرد در حوزه آموزش و پرورش نیروی جوان و الگوهای عامل کار به صورت ناخود آگاه در ارزشها و عقاید مردم عام تاثیر خواهیم گذاشت.

حال با آگاهی به این امر به صورت یک مساله جدی به موضوع فرهنگ و روبط و فضای حاکم در موسسه رسیدگی و دقت می کنیم.

رسالت موسسه بر پایه ” فرهنگ صحیح”  به ثمر می نشیند.

فرهنگ صحیح در موسسه اینگونه تعریف شده است:

 • تلاش برای رشد و تعالی تخصصی، جایگاه شغلی، در آمدزایی، ارتقا شخصیت
 • نهادینه کردن اخلاق نظم و انظباط سازمانی و شخصی و شغلی
 • حمایت از نوآوری ها،ایده ها و خلاقیت ها که به حرکت منجر شود
 • پای بندی به رفتارهای اخلاق حرفه ای و رعایت شان متخصصین علمی و اجتماعی
 • هر اقدامی با ایجاد و حفظ آرامش و احترام همراه باشد.
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی و رسیدگی به حل مساله ارباب رجوع در نهایت حوصله در دستور کار است.
 • تعهد و تعصب جمعی در حفظ احترام و پیشرفت موثر گروه کارشناسان، همکاران و اعضای موسسه
 • تاثیر ندادن روابط ارادتی، عاطفی، منافع شخصی یا مادی و سیاسی در امور تحت اختیار همکاران
 • رعایت امانت و انصاف در گفتار، افکار، اعمال فی مابین
 • خودداری از اظهارنظرات نسنجیده و به صورت جدی خودداری از گفتار نامحترم
 • پرهیر از هرگونه حاشیه فارغ از موضوع هدف موسسه و اتلاف وقت.