طب سنتی مقدماتی آبان ماه

طب سنتی مقدماتی آبان ماه

برای شرکت در کلاس صوتی فایل زیر را دانلود کنید.

جلسه بیست و دوم دوره طب سنتی مقدماتی فایل اول

جلسه بیست و دوم دوره طب سنتی مقدماتی فایل دوم

جلسه بیست و دوم دوره طب سنتی مقدماتی فایل سوم

جلسه بیست و دوم دوره طب سنتی مقدماتی فایل چهارم

جلسه بیست و دوم دوره طب سنتی مقدماتی فایل پنجم

 

مدرس: دکتر مهدی رشیدی

مباحث: آشنایی با ساخت داروهای ترکیبی