دپارتمان کودک ونوجوان موسسه گلاب تازه کارترین دپارتمان موسسه به حساب می آید شروع کاراین دپارتمان با دوره بازیگری کودک ونوجوان است که از دی ماه سال97 فعالیت خودرا آغازکرده است. همواره رشدوپیشرفت کودکان وقدرتمند ظاهرشدن آن ها دراجتماع دغدغه تمام والدین است این دل نگرانی ها عاملی شد تا موسسه گلاب دراین راستا گام هایی را باهدف کاهش دلمشغولی های والدین و پرورش و شکوفایی استعداد کودکان بردارد.

دپارتمان کودک ونوجوان در راستای اهداف خود هم اکنون درحال برگزاری دوره های آموزش بازیگری ومعرفی به بازارکارحرفه ای وتولید فیلم مخصوص تحت عنوان رزومه و برگزاری آموزش مدیریت وسخنرانی وآداب خاص ومنش مدیرانه  وهوش مالی کودک ونوجوان و دوره های آموزشی ارف موسیقی کودک ونوجوان می باشد. اکنون دارای بیش از 100دانشجو دراین زمینه می باشد.