طب مکمل همان پزشکی سنتی است که ازدیرباز همواره وجود داشته است.امروزه باتوجه ویژه به علوم پزشکی کهن توانسته اند دریابند که باوجود گذر قرن ها مطالبی از این علم صحت داشته و مدرن شدن پزشکی نمی تواند دلیلی بر نادرست بودن آن باشد و چه بسا همه ی ما به بعضی تجویزهای آن که به واسطه پدربزرگ و مادربزرگ های ما ایمان داریم  و درشرایط بیماری به آن هاعمل می کنیم . این نشان دهنده ی قدرت دانش گذشتگان است که جمع آوری آن توسط افراد زبده باعث ایجادگرایشی به نام طب مکمل شده است. درجهانی که هرگوشه ای از آن را بنگری شگفتی خواهی دیدزندگی می کنیم . گاه درگوشه ای ازجهان دانشی می بینید که در جای دیگروجود ندارد و درآنجا به چیزی دست پیدا می کنی که درجای دیگر وجود ندارد. امروزه نیز مشاهده می کنیم که گاه برای درمان بیماری افراد ازشهری به شهردیگر  ویا حتی کشور دیگری سفرمی کنند تا بهبود یابند. گاه گره ای وجود دارد که تنها باهمکاری چندین گروه ازتفکرها بازمی شود.همانطورکه ازدیرباز ایران به عنوان پایتخت گیاهان داروئی شناخته شده و باعث گردآوری دانشی دراین زمینه شده است که باعنوان طب سنتی ایرانی روبه گسترش است ودرچین توجه ویژه به نقاط مختلف بدن و تاثیر هرنقطه بدن روی قسمت دیگری ازبدن توجه جهان را به سوی طب سنتی چینی ( طب سوزنی )جلب کرده است. در هند با آیورودا آشنا می شویم که به معنای علم زندگیست و اساس طب سنتی هندی است که به انرژی ها و اثرگذاری آنها روی سلامتی می پردازد. تاثیرگذاری این علوم بر روی سلامتی توجه همه ی جهان را به سوی خودجلب کرده است؛که برای درمان هربیماری ازابعاد گوناگون به آن توجه شود واین دید کل نگر باعث شده تاطب مکمل یک خانواده  بزرگ ازشیوه های درمانی مختلف براساس تجربه شناخته شود.این دیدکل نگر همان هدف طب مکمل است که درتلاش است درمیان پزشکان و درمانگران و مردم جابیندازد. هرچند عده ای مخالف این تفکرهستند که طب مکمل مجموعه ای ازروش های درمانی نوین وکهن مناطق گوناگون است وطب نوین را جدا میپندارند اماموسسه راهبری دانش پژوهان، مدرسان ومدیران گلاب همواره بادیدی متفاوتی به درمان نگاه کرده و حتی دراین دید می توان آن را پیشتاز دانست به طوری که میتوان گفت این یک مفهوم جدید از طب مکمل به حساب می آید. ما طب مکمل را همانطورکه گفتیم مجموعه ای از دانش مدرن و دانش کهن می دانیم که در درمان به کار گرفته می شود به طور مثال برای درمان بیماران دیالیزی هردو این دانش ها موازی کنارهم میتوانند کارکرده واثرگذارباشند، وگاه طب مدرن دراولویت قرارمیگیرد و طب کهن مانند یک تقویت کننده است ویا حتی لزوم دخالت آن کم رنگ است برای مثال در بیماران سرطانی اما گاهی هم طب کهن خود به تنهایی قادر به درمان می باشد و حضور طب نوین واجب نیست و یا بسیارکم رنگ نقش درمانی ایفا می کند مانند بیماران سنگ کلیه ای و…

در دپارتمان طب مکمل موسسه گلاب بیشتراز ده سال است که با این رو یکرد دوره های مختلفی برای بیش از5893 نفر برگزارشده است.